ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4  (เรียนกลุ่ม)

วันเรียน      :
เสาร์
เริ่มเรียน     :
10 พ.ย. - 9 ก.พ. 62
วิชาที่เรียน   :
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
วิทย์(พื้นฐาน),คณิต(พื้นฐาน),อังกฤษ

ภาคบ่าย 12.30 -13.30 น. คณิต(เพิ่มเติม)
ภาคบ่าย 13.30 -14.30 น. วิทย์(เพิ่มเติม)